ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De levering bevat enkel en alleen het materiaal vermeld in de orderbevestiging. Het aanvaarden van onze leveringen omvat eveneens de goedkeuring van onderhevige
algemene verkoopsvoorwaarden, die alle andere voorwaarden van de koper vernietigen en vervangen, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in onze bevestiging.
Verkoopskontrakten en alle andere verbintenissen, aangegaan door onze vertegenwoordigers en onze bedienden, zijn alleen geldig na schriftelijke bevestiging van onzentwege.
Alle gegevens, prijzen e.d. vermeld in onze katalogussen, prospektussen, prijslijsten zijn niet bindend voor ons. Wij behouden ons eveneens het recht voor wijzigingen of
veranderingen aan te brengen aan het materiaal, beschreven en afgebeeld in onze catalogussen en prospektussen, en op onze verklarende tekeningen. De leveringen van onze
onderaannemers geschieden volgens de voorwaarden van deze laatste behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in onze bevestiging.
2. STUDIES EN ONTWERPEN
Alle door ons overhandigde of opgezonden dokumenten in verband met studies, analyses e.d. blijven onze eigendom en moeten ons op verzoek worden terugbezorgd. Wij behouden de geestelijke eigendom van deze ontwerpen, die niet mogen worden medegedeeld aan derden, noch worden uitgevoerd zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming.
3. PRIJZEN
Onze prijzen betreffen het onverpakt materiaal af fabriek, behoudens anders bepaald. Alle prijzen, vermeld in onze offertes en verkoopkontrakten, zijn berekend op grond van
de muntkoersen, transporttarieven, belastingen, taksen en eventuele invoer- en douanerechten die van kracht zijn op het ogenblik waarop de offerte gemaakt is of de verkoop afgesloten is. Ingeval de bedoelde muntkoersen, transporttarieven, belastingen, taksen, rechten enz. enige wijziging ondergaan, geldt de uitdrukkelijke bepaling dat alle daaruit
voortspruitende prijsverhogingen geheel ten laste van de koper vallen, zelfs ingeval van franco verzending.
4. BETALINGSVOORWAARDEN
Alle betalingen geschieden op ons hoofdkantoor te Leuven, netto en zonder disconto, kontant bij levering behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Het materiaal blijft onverminderd onze eigendom tot op het ogenblik waarop het volledig betaald is, zelfs als de klant het reeds aan derden mocht hebben voortverkocht. Het materiaal moet
tegen alle risico's en gevaren voor waardevermindering worden verzekerd tot op de dag van de integrale betaling. Bij gebrek van betaling op de vervaldag zal de schuld van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd worden met 20% van het saldo van de faktuur, met een minimum van 50,- Euro. als forfaitaire schadevergoeding. Bovendien zullen
verwijlinteresten aan 15% per jaar eisbaar zijn zonder aanmaning. Deze bepaling doet geen enkele afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld. De betalingstermijnen kunnen om geen enkele reden worden verschoven, ook niet in geval van betwisting. Een voorschot van 50% op de prijs van de goederen is eisbaar op het ogenblik van de
bestelling.
5. LEVERING
De datum voor levering is onbepaald, tenzij anders gestipuleerd. Indien in de verkoopovereenkomst een leveringsdatum wordt overeengekomen, is dit een streefdatum, waarbij de verkoper een inspanningsverbintenis op zich neemt en geen resultaatsverbintenis.
6. TRANSPORT EN VERZEKERING
Alle verrichtingen in verband met de verzending (vervoer, verzekering, uitklaring, exportvergunning, intern transport, aflevering op de plaats van bestemming, e.d.) van het betrokken materiaal geschieden voor rekening en verantwoording van de klant, die verplicht is het materiaal te controleren bij ontvangst en eventueel verhaal te nemen op de
expediteur ook ingeval van franco verzending. Zorgt de leverancier zelf voor de verzending van het materiaal, dan geschiedt dit met de vrachtkosten voor rekening van de klant,
met toepassing van de laagst mogelijke transporttarieven, behoudens uitdrukkelijk anders gewenst door de klant en in ieder geval op de algehele verantwoordelijkheid van deze laatste. Het transport van het materiaal geschiedt altijd voor rekening en verantwoording van de koper, zelfs als de zending franco f.o.b. of c.i.f. geschiedt.
7. VERPAKKING
Alle verpakkingen komen op rekening van de klant en worden door ons niet teruggenomen, behoudens anders bepaald. Bij ontstentenis van enige overeenkomst dienaangaande zorgt de leverancier zelf voor de verpakking, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het belang van de klant.
8. GARANTIES
De door ons verleende garanties zijn strikt beperkt tot de levering en betreffen uitsluitend de snelle reparatie of vervanging in onze werkhuizen van alle stukken die worden afgekeurd of buiten bedrijf gesteld wegens constructiefouten of materiaal gebreken, waarbij wij ons het recht voorbehouden wijzigingen aan te brengen aan het betrokken
materiaal met het oog op het nakomen van onze garantieverplichtingen, of ook de beschadigde of defekte stukken te vervangen of terug te betalen volgens onze keuze. De verleende waarborg van herstelling en/of vervanging houdt evenwel niet de vervanging in van stukken of materialen dewelke beschadigd werden door normale slijtage,
nalatigheid, onvoldoende controle en toezicht, gebrekkig onderhoud, verkeerd gebruik e.d. De garantie geldt evenmin voor onderdelen met snelle slijtage wegens hun aard of normaal gebruik (bijv. beeldbuizen, schrijf/leeskoppen van disk-drives en tapes-recorders, diskettes, magneetbanden, enz.).
Er wordt eveneens geen garantie verleend voor snelle slijtage te wijten aan corrosie of andere schadelijke inwerkingen van vloeistoffen, stofferige omgeving, overspanning e.d. Alle vervangen stukken zijn onze eigendom.  De normale garantieperiode voor constructiefouten, gebrekkige werking of materiaalgebreken bedraagt drie maanden na levering. Voor de levering van periferie zoals printers,disk-drives, terminals e.a. gelden de verkoopsvoorwaarden van de toeleverancier. Mocht de koper deze verkoopsvoorwaarden niet kennen, dan worden ze hem op verzoek toegezonden.

Onze garantieverbintenissen worden alleen van kracht als de klant ons zijn klacht mededeelt bij aangetekend schrijven binnen de drie maanden na verzending van het materiaal. In het bijzonder wordt de software geleverd zonder garantie dat ze geschikt is voor de specifieke toepassing van de klant en in de vorm zoals ze is. De leverancier
wijst elke verantwoordelijkheid van de hand voor eventuele schade welke zou ontstaan als gevolg van fouten in de software. De klant mag in geen geval enige wijzigingen, hoe gering ook aanbrengen aan het betrokken materiaal zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De garantiebepalingen zijn alleen van toepassing als de klant zijn
verbintenissen in verband met de betaling heeft nageleefd. Deze heeft niet het recht zijn betalingen uit te stellen wegens reclamatie. De verplaatsingsonkosten blijven steeds ten laste van de koper, zelfs gedurende de waarborgperiode.
9. BEPROEVING
Het materiaal wordt getest in het bijzijn van de klant. Als blijkt uit deze proeven dat het materiaal beantwoordt aan specificaties van de offerte, wordt het beschouwd als goedgekeurd.
10. VERZEKERING VAN HET PERSONEEL
In geval van ongevallen op een willekeurig ogenblik en met een willekeurige oorzaak, blijft de aansprakelijkheid van de leverancier streng beperkt tot zijn eigen personeel en het door hem geleverde materiaal.
11. RECHTSBEVOEGDHEID
In geval van geschil of betwisting om een willekeurige reden, onafhankelijk van de plaats van bestemming van het betrokken materiaal of de installatie waarvoor het bedoeld is, zijn alleen de rechtbanken van Leuven in België bevoegd.
Wij houden ons echter het recht voor de zaak bij een andere rechtbank aanhangig te maken, als wij dit nuttig achten. Onze wissels en ontvangstbewijzen doen geen afbreuk aan de toewijzing van de rechtsbevoegdheid.
12. GELDIGHEID
Indien een van deze verkoopsvoorwaarden wettelijk ongeldig zou blijken, dan blijven de overige voorwaarden wel van kracht. De eventuele onwettelijke voorwaarde zal dan door onderlinge overeenkomst vervangen worden door de dichtst benaderende wettelijke voorwaarde die op dat moment van kracht is.
13. ABONNEMENTEN – TARIEVEN – HERNIEUWINGEN – OPZEGGING
Wonderland Office heeft het recht de abonnementsgelden op elk ogenblik te wijzigen. De gewijzigde tarieven zullen op de lopende abonnementen van toepassing zijn met ingang van de eerstvolgende abonnementsverlenging na de tariefwijziging. Wonderland Office verbindt zich ertoe de abonnee op eender welke gepaste wijze op de hoogte te stellen van eventuele tariefwijzigingen.
Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst worden abonnementen telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur als oorspronkelijk overeengekomen, tenzij één van beide partijen het abonnement schriftelijk opzegt uiterlijk een maand voor het einde van een lopende abonnementsperiode.
Niet-betaling van een factuur of betalingsuitnodiging op haar vervaldag geldt niet als opzegging.
14. OVERMACHT
Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Wonderland Office opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht te leveren, dan wel haar verbintenissen uit te voeren, zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.
Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden m.b.t. personen en/of materiaal waarvan Wonderland Office zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk, dan wel dermate bezwarend en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving
van de overeenkomst in redelijkheid niet van Wonderland Office kan worden gevergd.
Worden daarom als overmacht beschouwd, zonder dat deze lijst evenwel beperkend is: stakingen; bedrijfsblokkades; ziekte van personeel; bedrijfsstoringen; gebrek aan grondstoffen; materiaal; hulpstoffen; energie en/of telecommunicatievoorzieningen; vertraagde levering door toeleveranciers; slechte uitvoering van de overeenkomst door
toeleveranciers; transportstoringen; alsook maatregelen van staatswege zoals bijv. boycot of embargo.
Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden, zijn zowel Wonderland Office als de klant en/of opdrachtgever gerechtigd, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte te beïndigen door de wederpartij daarvan bij aangetekend schrijven in kennis te stellen.